Let op: deze voorwaarden worden binnenkort vernieuwd met meer details voor gasten en andere aanpassingen. Met de nieuwe inschrijflijst is het mogelijk tot op de dag zelf tot 15:30 te bestellen. Lijsten moeten voor 9:00 's ochtends worden aangemaakt.
Artikel 1: Definities
 1. Simplymeals, ingeschreven te Deutzstraat 19, 2342AC Oegstgeest, KvK-nummer 84387092, btw-nummer: NL863192014B01, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. Koper – een natuurlijk- of rechtspersoon die een bestelling doet als wederpartij van verkoper.
 3. Bestelling – een bestelling van een koper bij de verkoper in verband met een overeenkomst.
 4. Overeenkomst – de koopovereenkomst tussen partijen.
 5. Partijen – verkoper en koper samen.
 
Artikel 2: Overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Door het plaatsen van een bestelling op https://www.simplymeals.nl accepteert u het aanbod van verkoper en gaat u een overeenkomst aan met deze verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.
 3. In het kader van deze overeenkomst worden er door verkoper persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent omgangswijze van uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
 
 Artikel 3: Betaling
 1. Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op https://www.simplymeals.nl; Het is niet mogelijk uw bestelling bij aflevering te betalen. 
 2. De volledige koopsom wordt altijd meteen aan het eind van het bestellen in de online winkel voldaan.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 4: Levering
 1. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 23:59 voor leveringen op de volgende dag.
 2. Leverdagen zullen normaal gesproken niet worden overschreden door de verkoper, indien dit toch geschiedt dient de verkoper een volledige restitutie uit te voeren tenzij met de koper anders afgesproken.
 3. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling tussen 16:30 en 18:00 op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
 4. Koper is verplicht de maaltijden af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
 
 Artikel 5: Prijzen en aanbiedingen
 1. Op maaltijdopties kan een meerprijs worden berekend voor de groter porties en/ of  de vleesvariant tenzij expliciet anders vermeld.
 2. Simplymeals is ten allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken of prijzen op maaltijden aan te passen.
 3. De op de website genoemde prijs van maaltijden bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 
 Artikel 6: Overmacht
 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transport moeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie zoals beschreven in Artikel 6.1, 6.2 en 6.3 voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. In het geval dat de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 
 Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom
 1. Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) https://www.simplymeals.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij verkoper, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van het intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van het intellectuele eigendom die in verband staan met de (content van de) website https://www.simplymeals.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van het intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van het intellectuele eigendom van verkoper, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid
 1. De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
 2. De aansprakelijkheid van verkoper voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
 3. De aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.
 
Artikel 9: Klachtplicht
 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden door verkoper direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 3. Reclames met betrekking tot het nadelig in het licht brengen van enige maaltijden, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de maaltijden door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 4. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, hoeveelheid of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 6. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 
Artikel 10: Toepasselijk recht
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.