Wegens de vakantieperiode (8-29 juli) zullen bestellingen alleen in behandeling worden genomen voorgaands telefonisch contact. Bel gerust +31 085 4016012 voor meer informatie. Bedankt voor het begrip en tot snel!

Algemene Voorwaarden voor SimplyMeals

Laatst bijgewerkt: 5 juli 2024

De betreffende algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee typen, namelijk: organisatoren en kopers. Beide termen zijn in onderstaande definitielijst toegevoegd. Hierbij geldt type A voor de organisatoren en type B voor de kopers.

Definities

SimplyMeals, ingeschreven te Deutzstraat 19, 2342AC Oegstgeest, KvK-nummer 84387092, btw-nummer: NL863192014B01, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. Koper – een natuurlijk- of rechtspersoon die een bestelling doet als wederpartij van verkoper. Organisator – een natuurlijk- of rechtspersoon die een bestelling doet namens een kopersgroep als wederpartij van verkoper. Bestelling – een bestelling van een koper bij de verkoper in verband met een overeenkomst. Overeenkomst – de koopovereenkomst tussen partijen. Partijen – verkoper, organisator en koper samen. Inschrijflink - Het portaal waar kopers zich individueel kunnen aanmelden en eventueel direct kunnen betalen.

Type A: Organisatoren

Artikel 1: Overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Door het plaatsen van een bestelling op simplymeals.nl accepteren de organisator en de koper het aanbod van verkoper en gaan hierbij een overeenkomst aan met deze verkoper. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door alle partijen is overeengekomen.
 2. Zodra de bestelling is geplaatst, zal er een elektronische bevestiging toegestuurd worden naar de kopende partij.
 3. De organisator heeft te allen tijde inzicht in de bestelling. Dit is zichtbaar via de link die wordt toegestuurd in de koopovereenkomst.
 4. De organisator is eindverantwoordelijk voor het beheren en tijdig communiceren van aanpassingen. Zodra de termijn van 15:30 uur op de dag van uitlevering is verstreken, kunnen er geen aanpassingen en annuleringen verricht worden door de kopende partij en de organisator, mits door de verkopende partij bevestigd wordt dat aanpassingen of annuleringen worden geaccepteerd.
 5. In het kader van deze overeenkomst worden er door verkoper persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de omgang met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

Artikel 2: Betaling

 1. Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit wordt aangeboden op simplymeals.nl. Het is niet mogelijk uw bestelling bij aflevering te betalen.
 2. De volledige koopsom wordt aan het eind van het bestellen in de online winkel voldaan door één of meerdere natuurlijke- of rechtspersonen. Helaas kunnen we geen individuele restituties aanbieden. Mocht het evenement worden geannuleerd of om een andere reden niet worden geleverd, krijgt u natuurlijk wel uw volledige aankoopbedrag terug.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Zodra een organisator besluit om achteraf via factuur te betalen, zullen de kosten van iedere koper die mee-eet bij de kopers en niet bij SimplyMeals verhaald dienen te worden.

Artikel 3: Bestelling

 1. Bestellingen dienen te worden geplaatst door middel van het aanmaken van een “inschrijflink” op de webpagina van SimplyMeals. Deze inschrijflink dient minimaal 24 uur voor de verwachte sluitdatum van de inschrijflink te worden aangemaakt. De sluitdatum van de reguliere inschrijvingen via de inschrijflink sluit altijd op dezelfde dag van de uitlevering van de geplaatste order om 15:30 uur. Vanaf dat moment zijn er een beperkt aantal “Op ‘t nippertjes” beschikbaar. Deze aantallen zijn zichtbaar en eventueel beschikbaar via de inschrijflink.
 2. Zodra de inschrijflink is aangemaakt en de minimale ordergrootte is bereikt, vindt er een koopovereenkomst plaats tussen de kopende en verkopende partij en dienen beide partijen deze overeenkomst na te komen.
 3. De organisator van de lijst dient het verwachte aantal maaltijden correct in te schatten en te communiceren tijdens de aanmaak van de lijst en het plaatsen van de bestelling. Als het verwachte aantal maaltijden hoger is dan de daadwerkelijke aantallen, worden de extra kosten door gefactureerd naar de organisator van de lijst. Deze kosten kunnen van toepassing zijn als de minimale groepsgrootte niet bereikt is of als de verwachte groepsgrootte groter is dan de daadwerkelijke groepsgrootte en hierdoor de totale bekostigde servicekosten lager zijn dan de totale gemaakte servicekosten.

Artikel 4: Levering

 1. Bestellingen kunnen worden aangepast tot 15:30 uur diezelfde dag. Deze wijzigingen dienen te worden doorgevoerd via de gecreëerde bestellink. Annuleringen van een order kunnen tot uiterlijk 15:30 uur voor de dag van levering kosteloos doorgegeven worden. Als de kopende partij dit termijn overschrijdt, zal er €2,50 per geannuleerde maaltijd gerekend worden.
 2. Leverdagen zullen normaal gesproken niet worden overschreden door de verkoper. Indien dit toch geschiedt, dient de verkoper een volledige restitutie uit te voeren tenzij met de koper anders afgesproken.
 3. Koper is verplicht de maaltijden af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op de koper nadat de bestelling is geleverd en betaald.
 5. De bestellingen worden te allen tijde uitgeleverd in gastronormbakken en thermoboxen. Deze gastronormbakken en thermoboxen worden dezelfde dag nog opgehaald, zodra er gebruik is gemaakt van de schoonmaakservice, of worden bij de volgende levering opgehaald. Dit wordt bepaald door de optie (met of zonder schoonmaakservice) in de bestelling. De aansprakelijkheid van deze gastronormbakken en thermoboxen ligt bij de organisator van de bestelling. Zodra er sprake is van diefstal, toegebrachte schade aan de gastronormbakken en/of de thermoboxen of de organisator creëert een situatie waardoor de gastronormbakken en de thermoboxen niet meer terugkomen bij de verkopende partij, dient de organisator van de lijst een bedrag van €75,- per gastronormbak en €30,- per thermobox te betalen. Deze kosten zullen gefactureerd worden aan de organisator van de lijst.

Artikel 5: Prijzen en aanbiedingen

 1. Op maaltijdopties kan een meerprijs worden berekend voor de grotere porties en/of de vleesvariant tenzij expliciet anders vermeld.
 2. SimplyMeals is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken of prijzen op maaltijden aan te passen.
 3. De op de website genoemde prijs van maaltijden bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 2. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 3. Indien zich een situatie zoals beschreven in Artikel 6.1, 6.2 en 6.3 voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. In het geval dat de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 5. Bij sprake van overmacht is het de organisator zijn verantwoordelijkheid om de kopers te informeren over de uitkomst van de afspraken tussen de verkopende partij en de organisator.

Artikel 7: Vertraging

 1. Er is sprake van vertraging zodra de levering minimaal 30 minuten later wordt uitgeleverd dan bevestigd op de koopovereenkomst.
 2. Doordat er sprake is van menselijke handelingen kan het incidenteel voorkomen dat er sprake is van enige vertraging tijdens het uitleveren van een bestelling. Hierdoor zal het in enkele situaties voorkomen dat de kopende partij recht heeft op een tegemoetkomende vergoeding. Er is sprake van een tegemoetkoming voor de kopende partij door vertraging, zodra er geen sprake is geweest van overmacht of bijzondere situaties. De tegemoetkoming bedraagt €2,50 per maaltijd zodra de kopende partij dit recht kan aantonen.

Artikel 8: Garanties en aansprakelijkheid

 1. Verkopende partij is aansprakelijk voor schade door gebreken in geleverde zaken.
 2. Zodra er sprake is van schade door gebreken, kan de koper dit aantonen middels een foto binnen 24 uur na levering door deze op te sturen naar [email protected].
 3. Schade door gebreken aan geleverde zaken binnen 24 uur worden door verkoper naar alle redelijkheid hersteld, vervangen of vergoed door middel van een tegoedbon. Hierbij dient koper rekening te houden met eventuele levertijden.

Artikel 9: Klachten

 1. De koper dient een door verkoper geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient koper de verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na constatering van de tekortkomingen, daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen via [email protected].
 3. Koper dient aan te tonen dat de klachten betrekking hebben op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht later wordt ingediend, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 10: Geschillen

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SimplyMeals is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Type B: Kopers

Artikel 1: Overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Door het plaatsen van een bestelling op simplymeals.nl accepteren de organisator en de koper het aanbod van verkoper en gaan hierbij een overeenkomst aan met deze verkoper. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door alle partijen is overeengekomen.
 2. Zodra de bestelling is geplaatst, zal er een elektronische bevestiging toegestuurd worden naar de kopende partij.
 3. De koper heeft te allen tijde inzicht in de bestelling. Dit is zichtbaar via de link die wordt toegestuurd in de koopovereenkomst.
 4. De organisator is eindverantwoordelijk voor het beheren en tijdig communiceren van aanpassingen. Zodra de termijn van 15:30 uur op de dag van uitlevering is verstreken, kunnen er geen aanpassingen en annuleringen verricht worden door de kopende partij en de organisator, mits door de verkopende partij bevestigd wordt dat aanpassingen of annuleringen worden geaccepteerd.
 5. In het kader van deze overeenkomst worden er door verkoper persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de omgang met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

Artikel 2: Betaling

 1. Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit wordt aangeboden op simplymeals.nl. Het is niet mogelijk uw bestelling bij aflevering te betalen.
 2. De volledige koopsom wordt aan het eind van het bestellen in de online winkel voldaan door één of meerdere natuurlijke- of rechtspersonen. Helaas kunnen we geen individuele restituties aanbieden. Mocht het evenement worden geannuleerd of om een andere reden niet worden geleverd, krijgt u natuurlijk wel uw volledige aankoopbedrag terug.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Zodra een organisator besluit om achteraf via factuur te betalen, zullen de kosten van iedere koper die mee-eet bij de kopers en niet bij SimplyMeals verhaald dienen te worden.

Artikel 3: Bestelling

 1. Bestellingen dienen te worden geplaatst door middel van het aanmaken van een “inschrijflink” op de webpagina van SimplyMeals. Deze inschrijflink dient minimaal 24 uur voor de verwachte sluitdatum van de inschrijflink te worden aangemaakt. De sluitdatum van de reguliere inschrijvingen via de inschrijflink sluit altijd op dezelfde dag van de uitlevering van de geplaatste order om 15:30 uur. Vanaf dat moment zijn er een beperkt aantal “Op ‘t nippertjes” beschikbaar. Deze aantallen zijn zichtbaar en eventueel beschikbaar via de inschrijflink.
 2. Zodra de inschrijflink is aangemaakt en de minimale ordergrootte is bereikt, vindt er een koopovereenkomst plaats tussen de kopende en verkopende partij en dienen beide partijen deze overeenkomst na te komen.
 3. De organisator van de lijst dient het verwachte aantal maaltijden correct in te schatten en te communiceren tijdens de aanmaak van de lijst en het plaatsen van de bestelling. Als het verwachte aantal maaltijden hoger is dan de daadwerkelijke aantallen, worden de extra kosten door gefactureerd naar de organisator van de lijst. Deze kosten kunnen van toepassing zijn als de minimale groepsgrootte niet bereikt is of als de verwachte groepsgrootte groter is dan de daadwerkelijke groepsgrootte en hierdoor de totale bekostigde servicekosten lager zijn dan de totale gemaakte servicekosten.

Artikel 4: Levering

 1. Bestellingen kunnen worden aangepast tot 15:30 uur diezelfde dag. Deze wijzigingen dienen te worden doorgevoerd via de gecreëerde bestellink. Annuleringen van een order kunnen tot uiterlijk 15:30 uur voor de dag van levering kosteloos doorgegeven worden. Als de kopende partij dit termijn overschrijdt, zal er €2,50 per geannuleerde maaltijd gerekend worden.
 2. Leverdagen zullen normaal gesproken niet worden overschreden door de verkoper. Indien dit toch geschiedt, dient de verkoper een volledige restitutie uit te voeren tenzij met de koper anders afgesproken.
 3. Koper is verplicht de maaltijden af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op de koper nadat de bestelling is geleverd en betaald.
 5. De bestellingen worden te allen tijde uitgeleverd in gastronormbakken en thermoboxen. Deze gastronormbakken en thermoboxen worden dezelfde dag nog opgehaald, zodra er gebruik is gemaakt van de schoonmaakservice, of worden bij de volgende levering opgehaald. Dit wordt bepaald door de optie (met of zonder schoonmaakservice) in de bestelling. De aansprakelijkheid van deze gastronormbakken en thermoboxen ligt bij de organisator van de bestelling. Zodra er sprake is van diefstal, toegebrachte schade aan de gastronormbakken en/of de thermoboxen of de organisator creëert een situatie waardoor de gastronormbakken en de thermoboxen niet meer terugkomen bij de verkopende partij, dient de organisator van de lijst een bedrag van €75,- per gastronormbak en €30,- per thermobox te betalen. Deze kosten zullen gefactureerd worden aan de organisator van de lijst.

Artikel 5: Prijzen en aanbiedingen

 1. Op maaltijdopties kan een meerprijs worden berekend voor de grotere porties en/of de vleesvariant tenzij expliciet anders vermeld.
 2. SimplyMeals is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken of prijzen op maaltijden aan te passen.
 3. De op de website genoemde prijs van maaltijden bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 2. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 3. Indien zich een situatie zoals beschreven in Artikel 6.1, 6.2 en 6.3 voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. In het geval dat de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 5. Bij sprake van overmacht is het de organisator zijn verantwoordelijkheid om de kopende partij op de hoogte te stellen van de levering en leveringstermijnen.

Artikel 7: Garanties en aansprakelijkheid

 1. Verkopende partij is aansprakelijk voor schade door gebreken in geleverde zaken.
 2. Zodra er sprake is van schade door gebreken, kan de koper dit aantonen middels een foto binnen 24 uur na levering door deze op te sturen naar [email protected].
 3. Schade door gebreken aan geleverde zaken binnen 24 uur worden door verkoper naar alle redelijkheid hersteld, vervangen of vergoed door middel van een tegoedbon. Hierbij dient koper rekening te houden met eventuele levertijden.

Artikel 8: Klachten

 1. De koper dient een door verkoper geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient koper de verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na constatering van de tekortkomingen, daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen via [email protected].
 3. Koper dient aan te tonen dat de klachten betrekking hebben op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht later wordt ingediend, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 9: Geschillen

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SimplyMeals is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.